Du er her: 

Rønnevang Kirke søger en Rytmisk korleder

Af: Malene P Lundsgaard
Rønnevang Kirke søger en rytmisk korleder til en stilling på ca. 18 timer om ugen fra den 1. december 2019

Rytmisk korleder til Rønnevang KirkeRønnevang Kirkes Menighedsråds, Tåstrup Hovedgade 150, 2630 Tåstrup søger en rytmisk korleder til en stilling på ca. 18 timer om ugen med tiltrædelse den 1. december 2019 som kan indgå i et positivt og engageret samarbejde med kirkens præster og kirkens medarbejdere.Rønnevang Kirke er en levende kirke med mange forskelligartede aktiviteter. Vi vægter musikken højt og vi har et aktivt koncert- og gudstjenesteliv.
Stillingen indeholder, blandt andet:
Korledelse i samarbejde med kirkens organist, vi har bl.a

Gospelkor – børnekor – spirekor 

Babysalmesang.
Udover musiktilbuddene er der en række børnegudstjenester, rytmiske musikgudstjenester, højmesser og arrangementer, hvor korlederen også deltager.
Der kan tilknyttes stillingen andre arbejdsområder, f.eks. kommunikationsopgaver- og PR-opgaver samt deltagelse i kirkens juniorklub og minikonfirmandundervisning
Vi søger en medarbejder, der:

har en musikalsk baggrund,

har interesse for kirken liv og mangfoldighed, 

har gode samarbejdsevner,

er fleksibel omkring sin arbejdstid,

selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde

har lyst og energi til at oprette og udvikle det rytmiske musikliv i kirken

er udadvendt og serviceminded.Ansættelsen sker ved Rønnevang sogns Menighedsråd beliggende Taastrup Hovedgade 150 2630 Tåstrup. Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finans-ministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 Centralorg-anisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelsen af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkemi- nisteriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist- og kantor Samfund (DOKS) for organister.


Aftalerne kan ses på www. Folkekirkepersonale. 
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatusved ansættelsen med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 134.893 kr. – 197.151 kr. (nu-tidskroner). Fikspunktet er 138.352 kr. (nutidskroner). Hertil kommer et overenskomst-tillæg på årligt 449 kr. (nutidskroner).Rådighedstillægget udgør årligt 10.398 kr. (nutidskroner).Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirke-musiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i hen-Hold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 150.548 kr. – 183.446 kr.(Nutidskroner).Der ydes rådighedstillæg til stillingen.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) af-tales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 145.270 årligt(nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 152.629 årligt. (nutidskroner).Indplacering sker efter anciennitet.Rådighedstillægget udgør årligt kr. 11.295 (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.
Alle lønoplysninger er angivet for deltidsstillingen på 18 timer pr. uge.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkens kontaktperson Aksel Norsgård, tlf. 21471812 eller menighedsrådets formand Niels Holm på tlf. 4032-7163.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Rønnevang Kirke mærket ”ansøgning ryt-misk korleder” eller på mail til 9094fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. oktober 2019.
Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted sidst i oktober og først i novem-ber 2019.
Menighedsrådet kan oplyse, at der er prøvetid i stillingen, og at der vil blive indhentetreferencer og børneattest.
Se også kirkens stillingsopslag for ansættelse af ny kirke- og kulturmedarbejder vedRønnevang Kirke.

Del dette: